สวนเพลินจิตริมธาร

สวนเพลินจิตริมธาร
|Green Farm

“เราอยากเรียนเกษตรเพราะเห็นพ่อทำนาทำสวนมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จำความได้พ่อก็สอนให้เราปลูกผัก ปลูกข้าว ปลูกดอกไม้ ในสมัยก่อนเรายังเคยเห็นพ่อใช้สารเคมีในนาข้าว บางวันเห็นพ่อเป็นลมในนาแล้วสะเทือนใจ พอเราโตขึ้นจึงอยากผลิตผักอินทรีย์ดีๆ อยากมีแหล่งอาหารดีๆ ที่เราได้กิน และคนรอบข้างก็ได้กิน”

คุณปณิธาน ทองดรอ่ำ ถือเป็นรุ่นที่สองที่รับช่วงการทำสวนต่อจากคุณพ่อ ด้วยความที่มีพื้นฐานด้านการเกษตรจากประสบการณ์และจากการศึกษาเล่าเรียนเรียนทำให้เริ่มต้นได้ไม่ยากนัก ประกอบกับการหาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์จากกัลยาณมิตร จากการอบรมที่ทำให้มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น แล้วนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มผัก อินทรีย์ของตัวเอง

จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของการทำมาตรฐานรับรองความเป็นผัก อินทรีย์ มีการส่งพืชผักจากสวนไปให้สถาบันต่างๆ ตรวจสอบปริมาณสารตกค้างเพื่อรับรองความเป็นอินทรีย์


กระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำทั้งการผสมปุ๋ยหมักเอง ทำปุ๋ยน้ำ ทำยาชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในฟาร์ม ผัก อินทรีย์จากสวนเพลินจิตริมธารจึงเติบโต สวยงาม และสมบูรณ์มาก


ก่อนหน้านี้สวนเพลินจิตริมธารปลูกและจำหน่ายต้นไม้ประเภทไม้ดอกไม้ประดับ จนกระทั่งช่วงโควิด-19 ที่ตลาดดอกไม้และกิจการร้านหมูกระทะของครอบครัวเริ่มซบเซา ความต้องการใช้ผักอินทรีย์ในร้านหมูกระทะน้อยลง และผลผลิตผัก อินทรีย์จากสวนเริ่มเหลือเยอะ จึงเอาผักมาวางขายหน้าร้านต้นไม้ แล้วค่อยๆ ทำหน้าร้านเพื่อขายผักอินทรีย์อย่างจริงจัง เคยนำกล้าผักมาวางจำหน่าย มีน้ำหมักสมุนไพร ชีวภัณฑ์ แจกเมล็ดพันธุ์ให้ลูกค้าหยิบไปปลูกเองที่บ้านบ้าง ให้ลูกค้าตัดผักเองบ้าง สวนเพลินจิตริมธารจึงเริ่มเป็นที่รู้จักและมีลูกค้ามากขึ้น


“เราผ่านปัญหาและอุปสรรคมาเยอะมาก แต่เรายังคงตั้งมั่นที่จะทำฟาร์มผักอินทรีย์ต่อไปเพราะอย่างน้อยมันมีคุณค่าทางจิตใจ”


ติดต่อสวนเพลินจิตริมธาร โทร. 085 034 3917

You Might Also Like