เที่ยวชุมชนบ้านดอนไชย จังหวัดน่าน

 

เที่ยวชุมชนบ้านดอนไชย จังหวัดน่าน

“แอ่วม่วนใจ๋ ดอนไชยใช่เลย”

เต็มเปี่ยมด้วยศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบคือลำน้ำน่านและลำน้ำว้า ชาวบ้านดอนไชยตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเกิดเป็นชุมชนเมื่อ 300 กว่าปีที่แล้ว โดยมีวัดดอนไชยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้วยวิถีชีวิตของชาวประมงดั้งเดิม การทำเกษตรริมน้ำน่าน รวมกับต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนไชย จึงทำให้บ้านดอนไชยได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและเชิงธรรมชาติ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ในปีพ.ศ. 2560 บ้านดอนไชยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ สร้างสัมมาชีพชุมชนระดับบุคคล/ครัวเรือน ลดการพึ่งพา ละความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข พัฒนาหมู่บ้านให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”

 

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันแรก

– ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงบ้านดอนไชย

 • ไหว้พระ ขอพรที่วัดดอนไชยเยี่ยมวิหารเก่าแก่ เสาไม้ต้นตะเคียนทั้งต้นอายุกว่า 200 ปี
 • เยี่ยมชมและเรียนรู้อัตลักษณ์น่าน ณ พิพิธภัณฑ์ เรือแข่งบ้านดอนไชย
 • เยี่ยมชมการทำข้าวแต๋น ณ บ้านข้าวแต๋น
 • ชมการเกษตรธรรมชาติ ณ เฮือนอุ๊ยบัวติ๊บ
 • ศึกษาวัฒนธรรมตัวเมืองและให้อาหารปลา ณ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำน่าน บ้านกะหล๊ก
 • ล่องเรือน้ำน่านเพื่อชมมนต์เสน่ห์ พระอาทิตย์ตกดิน ที่ปากน้ำว้า เดินเล่นพักผ่อนที่หาดว้า
 • รับประทานอาหารเย็นพื้นบ้านแบบขันโตก ด้วยเมนูพระเอกประจำบ้าน ลายปลาเพี้ย ช้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
 • กลับเข้าที่พักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ภาพ: ทัศนียภาพสวยงามในยามพระอาทิตย์ตกดินบริเวณ ที่น้ำน่านมาสบกับแม่น้ำว้า

วันที่ 2

 • ใส่บาตรตอนเช้า
 • ปั่นจักรยานเที่ยวชมประมงพื้นบ้าน สวนผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ การทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักชำถุง และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
 • รับประทานอาหารเช้าที่ปรุงจากผักพื้นบ้านที่บ้านพักโฮมสเตย์
 • จิบกาแฟชมวิถีเกษตรริมแม่น้ำน่าน ที่ร้านกาแฟ ดาดฟ้าคาเฟ่
 • ศึกษาเรียนรู้ประวัติลวดลายผ้าพื้นเมืองน่าน ขั้นตอนการทอผ้า ด้วยกี่ การตีฝ้าย การจก การล้วงลายผ้าที่หาดูได้ยาก หรือทดลองนั่งกี่ทอผ้าด้วยตัวเอง ที่ร้านวราภรณ์ผ้าทอ
 • ก่อนกลับ ชมการทำข้าวแต๋น และชิมข้าวแต๋นที่เสร็จใหม่ๆ แวะชิมผลิตภัณฑ์จากปลามากมาย ของกลุ่มแม่บ้านดอนไชย ได้ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านดอนไชย

ค่าอาหาร ท่านละ 150 บาท/ มื้อ แบบขันโตก ท่านละ 250 บาท

ค่าอาหารว่าง จานละ 30 บาทต่อมื้อ

ค่าที่พัก ท่านละ 250 บาท/ คืน รวมอาหารเช้า

ค่าล่องเรือชมพระอาทิตย์ท่านละ 150 บาท

(โปรแกรมท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายอาจจะปรับตามความเหมาะสม)

 

ผู้ประสานงานชุมชน

ผู้ใหญ่สกุล อุ่นเรือน โทร 090 053 4500
คุณจุไรรัตน์ ย้อยกระโทก 084 687 1912

 

 

การเดินทาง

บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา ห่างจาก ตัวอำเภอเมืองน่าน ประมาณ 28 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ไม่เกิน 40 นาที

 

 

You Might Also Like