เที่ยวบ้านดอนมูล จังหวัดน่าน

เที่ยวบ้านดอนมูลแหล่งวัฒนธรรมไทลื้อ

ชุมชนบ้านดอนมูลเป็นชุมชนริมน้ำน่านของชาวไทลื้อ ที่มีความสัมพันธ์ในชุมชนที่เหนียวแน่น ชาวไทลื้อบ้านดอนมูล มีถิ่นฐานเดิมอยูที่เมืองล้า แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อราว 200 กว่าปีมาแล้ว แต่ชาวบ้านดอนมูลยังคงพูดภาษาไทลื้อ สำเนียงเมืองล้า และเมืองเชียงรุ้งอย่างชัดเจน โดยชุมชนนี้มีวัดดอนมูล เป็นศูนย์รวมจิตใจ

วัดดอนมูล เป็นงานสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการผสมผสาน ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทลื้อกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มาอาศัยอยู่ จึงทำให้เกิดลักษณะเฉพาะ ของสถาปัตยกรรมไทลื้อที่วัดดอนมูล วัดนี้สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ. 2378 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2380 ตัววัดนั้นประกอบด้วย วิหารเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี กุฏิพระ หอกลอง ศาลาบาตร หอเทวดา และเฮือนสืบชะตา

ผู้ประสานงานชุมชน

คุณลำไย วงศ์ไทย 080 852 1399 / 093 131 1864

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 ระยะทาง 45 กิโลเมตรจากตัวเมืองน่าน จากนั้นแยกเข้าทางหลวงชนบท บ้านสบสาย- ดอนมูล- เชียงแล

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

วันแรก

เดินทางจากอำเภอเมืองน่าน 45 นาทีถึงบ้านดอนมูล

ต้อนรับและแนะนำนักท่องเที่ยวที่วัดดอนมูล ไหว้พระ ชมวิหารไทลื้อดอนมูล อายุ 200 ปี

พาชมทัศนียภาพรอบหมู่บ้าย

อนุสาวรีย์พ่อหลวงเมืองล้า แม่น้ำน่าน แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา

เข้าที่พัก เจ้าของที่พักพาร่วมงานขันโตก บายศรีสุ่ขวัญ

รับประทานอาหารขันโตก ไทลื้อ

ชมศิลปะการแสดงของเยาวชนไทลื้อ

เข้าที่พักโฮมสเตย์

วันที่สอง

ตื่นเช้า เดิน วิ่ง ออกกำลังกายริมน้ำน่าน

ร่วมทำบุญตานโก้ะข้าว (ถวายสังฆทาน) ที่วัดดอนมูล

ทำพิธีสืบชะตาแบบไทลื้อ

รับหระทานอาหารพื้นเมืองแบบไทลื้อกับเจ้าของบ้าน

ถ้ามาเป็นหมู่คณะจัดเลี้ยงที่ศูนย์เรียนรุ้ชุมชน

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นกลุ่มย้อมผ้าสีด้วยธรรมชาติ กลุ่มจัดสานขันโตกหวายและไม้ไผ่ กลุ่มประดิษฐ์โคมตุงจาผ้าทอ

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เดินทางไปเทียวแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่นหมุ่บ้านโอทอปท่องเที่ยวบ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบ้านก๋ง

ไร่กาแฟสวนยาหลวงบ้านสันเจริญ

เดินทางกลับ

 

 

 

You Might Also Like