Browsing Tag:

ชุมชนต้นแบบ

เที่ยวบ้านใหม่พัฒนา

เที่ยวบ้านใหม่พัฒนา ชุมชนน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน

บ้านใหม่พัฒนา  บ้านใหม่พัฒนา ชุมชนน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยมีแปลงเรียนรู้สมุนไพร  อาคารผลิตและแปรรูปเครื่องสำอางสมุนไพร  ชาสมุนไพร สมุนไพรอบแห้ง บดผง ยาหม่อง ลูกประคบ ฯลฯ และยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้รับรางวัลมากมาย ชุมชนเป็นชุมชนชนบทที่ยังคงเป็นสังคมระบบเครือญาติ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีลำน้ำเกี๋ยนไหลผ่าน การท่องเที่ยวหมู่บ้านนี้จึงทำให้รู้สึกอบอุ่น เสมือนพักอยู่บ้านญาติ การเดินทาง บ้านใหม่พัฒนา ห่างจากอำเภอเมืองน่าน 8.4 กิโลเมตร จากตัวเมืองน่านไปทางวัดพระธาตุแช่แห้ง ตรงไปตามเส้นทางจนถึงบ้านใหม่พัฒนา ประสานงานชุมชน พ่อหลวงปรีชา …