Browsing Tag:

เที่ยวเชียงคำ

แอ่วพะเยาเฮาม่วน#2

ซื้อตุ๊กตาถัก สักการะพระเจ้านั่งดิน กินลาบเมือง ที่บ้านพระเจ้านั่งดิน บ้านพระนั่งดิน เป็นหมู่บ้านหนึ่ง ของอำเภอเชียงคำที่จังหวัดพะเยา ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอเชียงคำนั้น คือไตยวน และไตลื้อ ที่บ้านพระนั่งดินมีจำนวนคนไตลื้อน้อยกว่าไตยวนมาก ในชุมชนเล็กๆ ที่เป็นเครือญาติกันนี้ นับถือทั้งศาสนาพุธและศาสนาคริสต์ ซึ่งมีอยู่ราวๆ 10% ของประชากรในหมู่บ้าน จึงพบป่าช้าแบบคริสต์ และป่าช้าแบบไทยอยู่ห่างกันเพียงฟากถนนกั้น ด้วยความที่ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน แม้ว่านับถือศาสนาต่างกันก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและมีความสุขได้ พ่อหลวงภูวนัย เกิดสุข บ้านพระนั่งดิน ได้เล่าให้ฟังว่าบ้านพระนั่งดินนั้นเป็นชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านประมาณ 200 กว่าปีมาตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยู่ร่วมกันและได้มาเจอพระเจ้านั่งดิน ซึ่งในตอนนั้นก็น่าจะที่มีคนอาศัยอยู่ก่อนแล้วจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามองค์พระเจ้านั่งดินเป็นบ้านพระนั่งดิน เมื่อได้เดินทางมาถึงที่บ้านพระเจ้านั่งดินและได้เดินเล่นไปรอบๆหมู่บ้านแล้ว…