Browsing Tag:

เที่ยวเชียงใหม่

เรื่องเล่าจาวกาดมิ่งเมือง | ล่ามช้าง-สมเพชร

ย่านล่ามช้าง-สมเพชร เป็นย่านชุมชนดั้งเดิมที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ครั้งสร้างเมืองเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณล่ามช้างเคยเป็นพื้นที่เลี้ยงช้างของพญามังราย เรียกว่า เวียงเชียงช้าง มี “วัดล่ามช้าง” ที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างทรงช้างศึก และเป็นที่ฝึกช้าง ปัจจุบันก็ยังคงมีเสาแหล่งช้าง (เสาหลักช้าง หรือหลักล่ามโซ่ช้าง) เหลืออยู่ให้เห็นในวัด พื้นที่ของชุมชนล่ามช้างเคยเป็นที่อยู่อาศัยของขุนนางระดับสูง มีทั้งบ้านเรือนของผู้คน คุ้มเจ้านาย และพ่อค้าคหบดี ปัจจุบันชุมชนล่ามช้างเป็นที่รู้จักในฐานะของย่านชุมชน และย่านการค้าที่ยังคงความสงบของเมืองเก่าชั้นใน เป็นชุมชนน่ารักที่ยังรักษาสายสัมพันธ์ของบ้าน วัด และตลาดเอาไว้อย่างดี #กาลเวลาของกาดมิ่งเมือง ในย่านล่ามช้างมี “ตลาดมิ่งเมือง หรือ กาดมิ่งเมือง” เป็นตลาดชุมชน และเป็นตลาดเดียวที่ยังคงรักษาโครงสร้างของตลาดดั้งเดิมเอาไว้…