Browsing Tag:

greenfarm

สวนเพลินจิตริมธาร

สวนเพลินจิตริมธาร |Green Farm “เราอยากเรียนเกษตรเพราะเห็นพ่อทำนาทำสวนมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จำความได้พ่อก็สอนให้เราปลูกผัก ปลูกข้าว ปลูกดอกไม้ ในสมัยก่อนเรายังเคยเห็นพ่อใช้สารเคมีในนาข้าว บางวันเห็นพ่อเป็นลมในนาแล้วสะเทือนใจ พอเราโตขึ้นจึงอยากผลิตผักอินทรีย์ดีๆ อยากมีแหล่งอาหารดีๆ ที่เราได้กิน และคนรอบข้างก็ได้กิน” คุณปณิธาน ทองดรอ่ำ ถือเป็นรุ่นที่สองที่รับช่วงการทำสวนต่อจากคุณพ่อ ด้วยความที่มีพื้นฐานด้านการเกษตรจากประสบการณ์และจากการศึกษาเล่าเรียนเรียนทำให้เริ่มต้นได้ไม่ยากนัก ประกอบกับการหาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์จากกัลยาณมิตร จากการอบรมที่ทำให้มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น แล้วนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มผัก อินทรีย์ของตัวเอง จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของการทำมาตรฐานรับรองความเป็นผัก อินทรีย์ มีการส่งพืชผักจากสวนไปให้สถาบันต่างๆ ตรวจสอบปริมาณสารตกค้างเพื่อรับรองความเป็นอินทรีย์ กระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำทั้งการผสมปุ๋ยหมักเอง ทำปุ๋ยน้ำ ทำยาชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในฟาร์ม…